Dagsorden til Generalforsamling 2016

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valgt til bestyrelsen (Johnny Andersen, Henrik Haugaard og Benedikte Bech)
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Kasper Hindø og ledig)
  8. Valg af revisor (Lars Hindø, modtager ikke genvalg)
  9. Eventuelt.